Lekcije

Osobine pjesničkog jezika 1. čas
Stilske figure I: dikcije i riječi (U Planu – test)
Stilske figure II: konstrukcije i misli (U planu - analiza rezltata sprovedenog testiranja)
Analiza lirske pjesme "Jesenje veče" - A. G. Matoš
Funkcije jezika
Nauka o jeziku i njene discipline
Jednačenje suglasnika po zvučnosti, po mjestu tvorbe i gubljenje suglasnika
Prelazak l u O, nepostojano a, umetnuto a, asimilacija i disimilacija vokala
Prva, druga i treća palatalizacija
Jotacija
Pisanje velikog i malog slova
Skraćenice
"Šinjel" – N. V. Gogolj 1. čas
"Šinjel"– N. V. Gogolj 2. čas
"Veče" ‒ Esad Mekuli
"Tuga" ‒ Anton. P. Čehov
"Rani jadi" ‒ Danilo Kiš 1. dio
"Rani jadi" ‒ Danilo Kiš 2. dio
Mješovite književne vrste
Drama