Lekcije

Obnavljanje stilske figure
Stilske figure, obnavljanje
Obnavljanje narodne književnosti
Humanizam i renesansa - obnavljanje
Barok, "Osman" - Ivan Gudulić
Klasicizam
"Tartif", Molijer
Poslanice − Petar I
"Kir Janja", J. S. Popović
Rastavljanje riječi na kraju reda
Pisanje eseja
Romantizam
"Cigani" – A. S. Puškin 1. čas
"Cigani" – A. S. Puškin 2. čas)
"Gorski vijenac" −Petar II Petrović Njegoš 5. čas
"Gorski vijenac" – Petar II Petrović Njegoš 6. čas
"Gorski vijenac" – Petar II Petrović Njegoš 7. čas
"Među javom i med snom" – L. Kostić
"Smrt Smail-age Čengića" ‒ Ivan Mažuranić 1. čas
"Smrt Smail-age Čengića" ‒ Ivan Mažuranić 2. čas