Lekcije

Bernulijeva jednačina-zadaci
Molekulska struktura supstance
Osnove kinetičke teorije gasova
Osnove molekulsko-kinetičke teorije gasova, zadaci
Osnovna jednačina molekularno-kinetičke teorije gasova; Pritisak gasa
Osnovna jednačina molekularno-kinetičke teorije gasova; Pritisak gasa zadaci
Gasni zakoni teorija
Gasni zakoni zadaci
Unutrašnja energija i količina toplote
Unutrasnja energija i količina toplote zadaci
Rad gasa pri izoprocesima
Rad gasa pri izoprocesima, zadaci
Prvi princip termodinamike
Prvi princip termodinamike - zadaci
Toplotni motori; Drugi princip termodinamike
Toplotni motori; Drugi princip termodinamike zadaci
Naelektrisanje i Kulonov zakon
Električno polje
Rad električnog polja
Kapacitet provodnika. Kondenzator