Lekcije

Plankova hipoteza; Fotoni
Fotoelektrični efekat
Fotoelektrični efekat-zadaci
De Broljeva relacija; Čestični dualizam
Relacija neodređenosti
Modeli atoma
Modeli atoma-zadaci
Jezgro i karakteristike jezgra
Zakon radioaktivnog raspada
Modeli atoma; Radefordov i Borov model atoma
Radioaktivnost. Vrste radioaktivnog raspada
Rješavanje računskih zadataka iz tema aktivnost radioaktivnog izvora i energija beta raspada
Nuklearne reakcije.Fisija i fuzija
Rješavanje računskih zadataka iz nuklearnih reakcija
Rješavanje računskih zadataka iz fisije i fuzije