Lekcije

search button
Lection thumbnail
Fizička i hemjska svojstva organskih i neorganskih jedinjenja
Lection thumbnail
lasifikuje organska jed., navodi važnije hem. reakcije u organskoj hemiji
Lection thumbnail
OVI 1-Fizička i hem. sv. org. i neorg. jed.;Objasni hibridizaciju orbitala
Lection thumbnail
OVI 2 – Klasifikuje ugljovodonike; Primjeni pravila IUAPC nomenklature
Lection thumbnail
Klasifikuje ugljovodonike; Primjeni pravila IUAPC
Lection thumbnail
Razlikuje tipove hem. reakcija kod različitih alkena

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.