Lekcije

Njutnov zakon gravitacije
Mehanički rad
Snaga
Računski zadaci
Mehanička energija
Kinetička energija
Potencijalna energija
Kinetička energija-zadaci
Potencijalna energija-zadaci
Zakon održanja mehaničke energije
Obnovljivi izvori energije
Računski zadaci (Rad, snaga, energija)
Pritisak
Paskalov zakon
Hidrostatički pritisak
Računski zadaci - 1. dio
Računski zadaci - 2. dio
Atmosferski pritisak
Sila potiska. Arhimedov zakon
Računski zadaci - 1. dio