Lekcije

Relativna molekulska masa
Odnos masa reaktanata i proizvoda u hemijske reakcijama
Na i K (hemijsko ponašanje i jedinjenja)
Poveže položaj metala u periodnom sistemu i fizička svojstva metala. Piše hemi.jedna. Na, K, Mg i Ca. Piše formule najznačajnijih jedinjenja.
Ugljenik i jedinjenja ugljenika
Azot fosfor i njihova jedinjenja
Sumpor, halogeni elementi i njihova jedinjenja