Lekcije

Sistematizacija gradiva za VII razred i upoznavanje sa nastavnim planom i programom za VIII razred
Naučna i tehnička dostignuća
Velika geografska otkrića
Reformacija
Reformacija i vjerski sukobi
Posljedice otkrića i kolonizacija Novoga svijeta
Demografske promjene, procvat Evrope kao posljedica osvajanja Amerike
Humanizam i renesansa
Uticaj privrede na razvoj gradova
Osmansko carstvo
Vjerske prilike u Osmanskom carstvu
Mletačka republika
Uloga Opštecrnogorskog zbora
Vladike iz dinastije Petrović-Njegoš
Šćepan Mali i obilježja njegove vladavine
Vladika Petar I Petrović Njegoš