Lekcije

Primjena linearne jednačine na rješavanje problema
Rješavanje problema primjenom linearne jednačine
Pojam nejednakosti i linearne nejednačine; Rješavanje linearne nejednačine sa jednom nepoznatom
Pojam sistema dvije linearne nejednačine sa jednom nepoznatom i njegovo riješavanje
Rešavanje nejednačina oblika (ax + b)(cx + d) ρ 0 i (ax + b)/(cx + d) ρ 0, ρϵ{ ≤,≥,<,> }
Nejednačine koje se svode na (ax + b)(cx + d) ρ 0 i (ax + b)/(cx + d) ρ 0, ρϵ{ ≤,≥,<,> } i njihovo rešavanje
Rješavanje nejednačina - vježbanje
Jednačine i nejednačine
Pitagorina teorema i obrnuta Pitagorina teorema
Primjena Pitagorine teoreme
Hipotenuzini odsječci i primjena Pitagorine teoreme
Primjena Pitagorine teoreme na konstrukciju kvadrata i duži veličine √2, √3 ...
Pojam površine, površina kvadrata, pravougaonika
Površina trougla
Izračunavanje površine trougla
Rješavanje sistema linearnih nejednačina
Pitagorina teorema
Primjena Pitagorine teoreme na kvadrat i pravougaonik
Primjena Pitagorine teoreme na jednakokraki trougao
Površina paralelograma i primjena Pitagorine teoreme na romb