Lekcije

Količina supstance MOL
Veza količine supstance i broja čestica
Veza količine supstance i mase
Veza količina supstance i zapremina gasova
Izračunati količine supstance ako je poznata masa, zapremina ili broj molekula i obrnuto
Stehiometrijska izračunavanja 1
Predmet izučavanja organske hemije
Alkani (struktura i nomenklatura)
Struktura alkana, njihova svojstva i primjena
Aromatični ugljovodonici-struktura
Aromatični ugljovodonici-reaktivnost
Nafta i ugljovodonici zagađivači okoline
Klase organskih jedinjenja sa kiseonikom
Alkoholi - predstavnici, podjela
Fizičke osobine alkohola
Hemijske osobine alkohola
Alkoholi obnavljanje